JSでファッション展 既成概念覆す画期的な手法 「Refashioning: CFGNY and Wataru Tominaga」